Informácie Články

Pravidlá používania a všeobecné podmienky

Tieto pravidlá používania a všeobecné podmienky platia pre akékoľvek používanie portálu:

hodnotenia.sk, hodnotenie.sk, hodnoteniacestoviek.sk, hodnoteniack.sk, hodnoteniecestoviek.sk, hodnotenieck.sk, recenzieck.sk, recenziecestoviek.sk, hodnoteniahotelov.sk, hodnoteniehotelov.sk, recenziehotelov.eu, recenziedovoleniek.sk, recenziezajazdov.sk, recenziehotela.sk, hodnoteniaapartmanov.sk, recenzieapartmanov.sk, hodnotenieapartmanov.sk, videorecenzie.sk, videohodnotenia.sk, videohodnotenie.sk,  odporucanie.sk, odporucania.sk

vrátane prehľadávania a vkladania hodnotení, recenzií, fotografií, videonahrávok a diskusných príspevkov vytvorených používateľmi a iného zverejneného obsahu.

Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť Hodnotenia.sk, s.r.o., Novozámocká 214, 949 01 Nitra, IČO: 46 756 094, email: info@hodnotenia.sk.

 
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.) Portál (ďalej len „portál“ alebo „prevádzkovateľ“) je verejný internetový portál poskytujúci rôzne služby fyzickým a/alebo právnickým osobám a návštevníkom (ďalej len „používateľ“).
2.) Služby sú na portáli poskytované používateľom na nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
3.) Prevádzkovateľ, ako poskytovateľ voľného priestoru na internete, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za závadný obsah vnesený používateľom portálu, a to ani v súvislosti s prípadným použitím § 415, § 420 Občianskeho zákonníka. Uvedenú výhradu každý používateľ tohto portálu akceptuje v plnom rozsahu.
4.) Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby na portáli poskytované prevádzkovateľom.

 
Článok 1
OBSAH ONLINE SLUŽIEB PORTÁLU
1.) Portál je určený pre širokú cestovateľskú verejnosť a jeho cieľom je zhromažďovať subjektívne individuálne postrehy a pocity hostí, ktorí boli osobne ubytovaní a čerpali služby v hodnotenom ubytovacom zariadení alebo boli klientmi nimi hodnotenej cestovnej kancelárie.
2.) Obsah a predmet portálu sa vzťahuje výlučne na hodnotenia ubytovacích zariadení a cestovných kancelárií. Akékoľvek komentáre, diskusie a hodnotenia, ktoré nesúvisia s popisom a službami konkrétneho ubytovacieho zariadenia prípadne cestovnej kancelárie budú z portálu automaticky vylúčené. Zvyčajným obsahom, ktorý nesúvisí s hodnotením je okrem iného napríklad propagácia akéhokoľvek webového odkazu, menovanie konkrétnych osôb a pod. Taktiež si vyhradzujeme právo neuverejniť obsah s nízkou výpovednou hodnotou ako sú napr. strohé komentáre typu “super”, “otrasné”, “nič moc” a pod.
3.) Portál obsahuje rôzne informácie v písomnej, obrazovej, resp. zvukovej podobe. Uverejňované sú predovšetkým správy z dovoleniek, ubytovania, fotografie od cestovateľov, hotelových hostí a osobné skúsenosti klientov s ubytovacími zariadeniami a s cestovnými kanceláriami.
4.) Každý používateľ môže na portáli získať zdarma informáciu a môže sa tiež podieľať vložením hodnotenia ubytovacieho zariadenia, cestovnej kancelárie alebo nahraním/dodaním fotografií z dovoleniek resp. videí z dovoleniek a/alebo napísaním príspevku do diskusného fóra (ďalej len „Obsah“).
5.) Existuje tiež možnosť využiť špeciálne ponuky na rezervácie zájazdov a ubytovania. Takéto ponuky a služby sú vždy predmetom individuálnych pravidiel a podmienok.

Článok 2
UPOZORNENIE K OBSAHU
1.) Hodnotenia ubytovacích zariadení, komentáre, hodnotenia cestovných kancelárií, fotografie z dovoleniek, fotografie a videá ubytovacích zariadení a podobný Obsah, ktorý je dostupný na portáli, pochádzajú od tretích osôb. Zverejnené komentáre a hodnotenia dodané používateľmi vyjadrujú názor dotyčných tretích osôb, používateľov. Takýto obsah a najmä fotografie a videá sú momentálnym záznamom daného miesta v danom čase. Pokiaľ od doby umiestnenia, odovzdania alebo nahrania Obsahu uplynul určitý čas, malo by byť vzaté na vedomie, že sa okolnosti, hotel, rezort, apartmán, prevádzkovateľ, majiteľ, atď., mohli medzičasom zmeniť. Kvalita hodnotenia ubytovacieho zariadenia alebo cestovnej kancelárie tiež môže závisieť na celkovom počte komentárov a hodnotení, ktoré sú v danom čase k dispozícii. Jedna fotografia alebo hodnotenie nemôže byť zvyčajne smerodajné a schopné poskytnúť plnohodnotný dojem o celkovej situácii a môže iba predstavovať napríklad malé časti ubytovacieho zariadenia alebo jeho okolia.
2.) Všetky hodnotenia sú subjektívnym názorom konkrétneho Používateľa a nemusia korešpondovať s aktuálnym stavom hodnoteného ubytovacieho zariadenia alebo cestovnej kancelárie.
3.) Okrem uvedených skutočností sa môžu komentáre, stanoviská alebo hodnotenia odlišovať v závislosti na veku príslušnej osoby, jej záujmov, účelu jej návštevy (relax, šport, nočný život, dobrodružná dovolenka, pracovná cesta, atď.) a tiež na tom, či dotyčná osoba cestovala sama, v páre alebo v skupine. Tak, ako skupina mladých ľudí môže nedoceniť hotel, ktorý je naklonený k rodinnému spôsobu dovolenky alebo sa nachádza v kľudnej oblasti, tak sa obchodnému cestujúcemu nemusí pozdávať, ak je v hoteli príliš veľa zábavy a hluku. Rovnako môže na hodnotenie vplývať aj národnosť cestovateľa a počet jeho predošlých skúseností z dovoleniek a ciest do rôznych krajín. Je potrebné zohľadniť, že každý cestovateľ môže mať rôzne predstavy o tom, čo je to kvalitný, dobrý, dostatočný resp. nedostatočný servis, čistota, kvalita, atď. Je dôležité zobrať na vedomie, že v niektorých kultúrne odlišných krajinách môžu mať ubytovacie zariadenia odlišné štandardy a rozdielnu kategorizáciu.
4.) Každý používateľ používaním a prehliadaním portálu berie na vedomie, že poskytnutím informácie o určitej destinácii alebo ubytovacom zariadení portál ani Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenaznačuje, že odporúča resp. neodporúča, že cestovanie do danej destinácie resp. využitie služieb daného ubytovacieho zariadenia je odporúčaniahodné alebo bez rizika. Portál ani Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody alebo straty, ktoré môžu Používateľovi vzniknúť z jeho rozhodnutia cestovať do takej destinácie alebo využiť služby ubytovacieho zariadenia resp. cestovnej kancelárie.

Článok 3
SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA
1.) Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje Používateľa tretej osobe.
2.) Súkromnými údajmi Používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Článok 4
POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
1.) Použitím tohto portálu Používateľ súhlasí s tým, že má vek minimálne 15 rokov.
2.) Pre odoslanie objednávky alebo vloženie Obsahu na portál musí mať Používateľ vek minimálne 18 rokov.
3.) Používateľ berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a žiadnym spôsobom nesmie:
a)  propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
b)  propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
c)  otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
d)  používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
e)  ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
f)  odosielať príspevky s erotickým obsahom;
g)  propagovať detskú pornografiu;
h)  otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
i)  otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu a propagáciu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
j)  propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
k)  otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
l)  propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
m)  uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, a to najmä v prípade, ak by takéto informácie o treťom subjekte mohli spôsobiť inému subjektu prospech;
n)  vkladať vírusy, poškodené dáta, alebo inak škodlivé, ničivé alebo deštruktívne súbory;
o)  vkladať obsah, ktorý nesúvisí so zameraním portálu, kde je umiestnený; obsahuje neoprávnené odkazy, alebo podobné spojenia, alebo je schopný zasahovať do fungovania cudzieho zariadenia / inštalácie na spracovanie dát, predovšetkým počítačov;
p)  vkladať obsah ktorý je možné považovať za neoprávnenú reklamu alebo nekalú propagáciu;
q)  obchádzať vyššie uvedené zákazy.
4.) Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.
5.) Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.
6.) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah hodnotení, recenzií, príspevkov ani diskusií, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ dobrovoľne preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a vo vlastnom mene a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.) Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
8.) Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa resp. jeho dobré meno. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

Článok 5
POSKYTNUTIE PRÁV
1.) Umiestnením alebo nahraním obsahu na portál Používateľ súhlasí s tým, že má plné právo a splnomocnenie tak vykonať a že získal všetky súhlasy a povolenia od tretích osôb, pokiaľ je to potrebné. Používateľ tým potvrdzuje a súhlasí, že ním vložený obsah nie je dôverný a nemá majetkovú povahu. Zároveň tým poskytuje Prevádzkovateľovi a jemu spriazneným osobám bezplatnú, neodvolateľnú, trvalú, prevoditeľnú sublicenciu, a celosvetovo platné právo používania ním umiestneného alebo nahraného obsahu, v každej forme a vo všetkých médiách, ktoré sú známe alebo budú existovať v budúcnosti, najmä tlačených, internetových (vrátane iných internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hodnotenia.sk, s.r.o.), televízie, mobilnej telekomunikačnej siete. Toto zahŕňa najmä právo na rozmnožovanie, šírenie, úpravu, preklad, vytvorenie odvodeného diela, zverejnenia a verejného sprístupnenia Obsahu.
2.) Používateľ taktiež povoľuje Prevádzkovateľovi použiť jeho meno, ktoré mu poskytol, vedľa akéhokoľvek Obsahu, ktorý predložil a potvrdzuje, že Prevádzkovateľ si môže podľa vlastného uváženia vybrať, či pripojí jeho meno k svojim komentárom alebo hodnoteniam. Používateľ zároveň súhlasí s tým, že Obsah môže byť premiestnený do inej časti portálu, a že prípadné fotografie môžu byť skomprimované pre zabezpečenie lepšieho vizuálneho usporiadania.

Článok 6
ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ PODMIENKY PRE VKLADANIE OBSAHU
1.) Každý pokus o narušenie, zničenie, obmedzenie alebo iné negatívne ovplyvnenie alebo zmeny zamýšľaného fungovania portálu je zakázaný. Obzvlášť je zakázané obchádzať (alebo sa pokúšať obísť) zabezpečovacie funkcie alebo vykonávať zmeny na počítačových systémoch, serveroch, routeroch alebo na iných, na internet napojených zariadeniach, alebo si k nim zabezpečiť neoprávnený prístup, alebo rušiť funkciu akýchkoľvek systémov a zariadení Prevádzkovateľa.
2.) Používateľ sa zaväzuje:
a)  popisovať ubytovacie zariadenia a miesta tak presne, ako je to možné, najmä uvádzať všetky časti názvu a ďalšie informácie nevyhnutné na identifikáciu a to predovšetkým pri hotelových reťazcoch;
b)  hodnotiť ubytovacie zariadenie resp. cestovnú kanceláriu iba v tom prípade, ak bol klientom resp. využil služby hodnoteného ubytovacieho zariadenia resp. cestovnej kancelárie;
c)  nehodnotiť / nekomentovať, pokiaľ sa hodnotenie resp. recenzia týka ubytovacieho zariadenia alebo cestovnej kancelárie, ktorého je zamestnancom, vlastníkom, štatutárom, alebo je s nimi prepojený podobným spôsobom, napr. je rodinným príslušníkom kohokoľvek spojeného s ubytovacím zariadením alebo cestovnou kanceláriou. Toto obmedzenie sa tiež vzťahuje na pracovníkov, zamestnancov a majiteľov cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ich príbuzných;
d)  nekonať žiadne klamlivé alebo zavádzajúce hodnotenia alebo krivé výpovede o personále, osobách na dovolenke, zariadeniach k odpočinku, ubytovacích zariadeniach a cestovných kanceláriách, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutie iných osôb so záujmom cestovať do určitej destinácie alebo využiť konkrétne služby;
e)  uvádzať ako negatívne, tak i pozitívne hodnotenia v rámci slobody slova za účelom poskytnúť možnosť iným osobám, ktoré majú záujem cestovať a využiť spojené služby, utvoriť si objektívny, zmysluplný a úplný celkový obraz týkajúci sa destinácie, regiónu, ubytovacieho zariadenia, služieb, cestovných kancelárií a s nimi spojených skutočností. To isté platí aj pre nahrávanie alebo umiestnenie videí a fotografií;
f)  pridávať komentáre, hodnotenia a správy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia;
g)  nezbierať, nezhromažďovať a/alebo nezverejňovať osobné údaje iných užívateľov ani iné informácie, a to akýmkoľvek spôsobom;
h)  nehodnotiť a zdržať sa akýchkoľvek komentárov, menovaní a hodnotení konkrétnych osôb, spoločností a služieb priamo nesúvisiacich s konkrétnym ubytovacím zariadením alebo cestovnou kanceláriou.

Článok 7
PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ
1.) Používateľ sa zaväzuje, že na portál bude pridávať len tie fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
2.) Používateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.

Článok 8
REKLAMA NA SERVERI
1.) Používateľ sa zaväzuje, že:
a)  nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli,
b)  si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
2.) Používateľ súhlasí s tým, že mu:
a)  môže byť zobrazovaná reklama na portáli,
b)  môžu byť zasielané reklamné e-maily.

Článok 9
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
1.) Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
2.) Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, hodnotení ani diskusií na portáli.
3.) Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
4.) Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
5.) Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na portáli na akúkoľvek dobu a taktiež má právo kedykoľvek odstaviť prevádzku portálu, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
6.) V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
7.) Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať pridané príspevky a zmazať tie, ktoré budú porušovať alebo obchádzať pravidlá stanovené v tejto Právnej doložke, Upozornení, v právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskej únie. Uvedeným spôsobom bude Prevádzkovateľ plniť svoju prevenčnú povinnosť v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka voči tretím osobám za škodu voči tým osobám, ktorým by mohla vzniknúť v dôsledku zverejneného príspevku na portáli majetková alebo nemajetková škoda. Ak vykonanie uvedených opatrení resp. zásahov nemožno od Prevádzkovateľa vzhľadom na jeho technické možnosti a náročnosť posúdenia závažnosti obsahu spravodlivo požadovať, vykoná Prevádzkovateľ primerané opatrenia resp. zásahy v primeranom čase.
8.) Ak je daná pochybnosť o závadnosti obsahu portálu podľa vyššie uvedených ustanovení, Prevádzkovateľ má právo považovať takýto obsah za závadný a vykonať potrebné opatrenia resp. zásahy v zmysle Právnej doložky, Upozornenia, ako aj platných právnych predpisov a práva Slovenskej republiky resp. EÚ, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Článok 10
ZODPOVEDNOSŤ A ODMIETNUTIE
1.) Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky alebo ručenie za úplnosť, správnosť alebo presnosť žiadneho Obsahu, hodnotení a komentárov. Snaží sa však uverejňovať iba hodnotenia, ktoré majú určitú výpovednú hodnotu tak, aby priniesli používateľom portálu možnosť vytvoriť si čo najrealistickejší názor a pohľad na hodnotené ubytovacie zariadenie resp. cestovnú kanceláriu.
2.) Na základe predchádzajúceho bodu Prevádzkovateľ odporúča používateľom, aby sa spojili s takými úradmi, veľvyslanectvami, turistickými informačnými kanceláriami a ďalšími inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri overovaní správnosti Obsahu. Toto by mali vykonať predovšetkým ak ide o zdravie, ako napríklad zdravotné osvedčenia a očkovania a tiež ohľadne otázok týkajúcich sa cestovných pasov a víz.
3.) Prevádzkovateľ dôrazne upozorňuje, že Obsah Používateľa predstavuje názor jednotlivca a nepredstavuje žiadne prehlásenie, hodnotenie alebo odporučenie zo strany Prevádzkovateľa.
4.) Používaním portálu a jeho obsahu Používateľ súhlasí s tým, že ho užíva na svoje vlastné riziko.
5.) Prevádzkovateľ nemôže zodpovedať ani zaručiť, že portál je bez škodlivých vírusov, červov, trojských koní či iných zákerných kódov, ktoré môžu mať deštruktívny, poškodzujúci alebo iný negatívny účinok. Osobnou zodpovednosťou každého používateľa je zaobstarať si dostatočnú ochranu svojho zariadenia (počítač, notebook, tablet, smartfón, mobilný telefón, atď.) proti uvedeným rizikám.

Článok 11
OCHRANNÉ ZNÁMKY, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, AUTORSKÉ PRÁVO
1.) Prevádzkovateľ je vlastníkom resp. majiteľom licencie v súvislosti s kompletnými právami duševného vlastníctva (autorské práva, ochranné známky, patenty, použité vzory) na portáli a obsahu tam publikovanom. Akýkoľvek obsah zverejnený na portáli (napr. software, produkty, ochranné známky ako logá, atď., informácie, správy, fotografie a grafika), je chránený národným a medzinárodným právom a zmluvami. Je zakázaný akýkoľvek spôsob kopírovania, rozmnožovania, šírenia, komerčného využitia, zmeny, doplnenia a/alebo vymazania, vrátane zlúčenia akéhokoľvek obsahu do iných externých webstránok napríklad prostredníctvom interlinkov, deeplinkov alebo frames.
2.) Je povolené vytvoriť si jednu kópiu obsahu pre súkromné, nekomerčné použitie za predpokladu, že zostane identifikovateľný zdroj, napríklad uvedením odkazu.
3.) Nie je povolené používať na portáli akékoľvek metódy vyťažovania údajov, automatické metódy (roboty), metódy stierania (scraping) alebo podobné metódy zhromažďovania dát, alebo ich extrahovanie.
4.) Ak má niekto podozrenie, že akýkoľvek obsah dostupný na portáli porušuje jeho práva duševného vlastníctva alebo iné priemyselné práva, nech nás kontaktuje e‐mailom na info@hodnotenia.sk. Budeme sa snažiť jeho problém vyriešiť najrýchlejšie, ako to bude možné a spôsobom, čo najviac ekonomicky efektívnym, hoci nemôžeme poskytnúť žiadnu záruku. Naším cieľom je predovšetkým vysvetliť si každú situáciu priamo s používateľom bez potreby použitia služieb právnika alebo sprostredkovateľa.
 
Článok 12
NÁHRADA ŠKODY
1.) Používateľ sa zaväzujete obhajovať a plne odškodniť Prevádzkovateľa, jeho spriaznené osoby, štatutárnych zástupcov, zamestnancov, spolupracovníkov za akékoľvek nároky, žaloby, požiadavky, regresie, straty, škody, pokuty, penále a iné náklady, alebo výdavky akéhokoľvek druhu alebo povahy vrátane, ale bez obmedzení, za rozumné právne a účtovné honoráre vznesené tretími stranami v dôsledku:
a)  jeho porušenia týchto podmienok používania, alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odvoláva;
b)  jeho porušenia právnych predpisov, alebo práv tretej strany; alebo
c)  jeho použitia portálu.

Článok 13
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.) Ochrana osobných údajov je pre Prevádzkovateľa veľmi dôležitá. Akékoľvek osobné dáta, ktoré mu Používateľ poskytne používaním portálu, budú použité v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Článok 14
ZMENA PRAVIDIEL
1.) Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť alebo doplniť z dôvodov regulačných, právnych, technických alebo iných, a to aj s budúcou účinnosťou.
2.) Použitím portálu Používateľ súhlasí s tým, že je viazaný aktuálne platnými pravidlami a podmienkami používania portálu.

Článok 15
DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM
1.) Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže Prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľovi (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Článok 16
SALVATORSKÁ KLAUZULA
1.) Pokiaľ akákoľvek časť týchto podmienok bude prehlásená za neplatnú alebo nevymáhateľnú podľa rozhodného práva, vrátane, ale bez obmedzení, odmietnutia záruk a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom budú neplatné a nevymáhateľné ustanovenia považované za nahradené platnými, vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré čo najviac odpovedajú pôvodným ustanoveniam a ostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú naďalej v ich platnosti.

 
V Nitre, dňa 01.04.2016

Pripojte sa

/Hodnoteniask

Novinky emailom

Na našich stránkach používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny Vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našich stránkach Vám vyhovujú a dávate nám súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK