Informácie Pravidlá používania a všeobecné podmienky Články

Ochrana spotrebiteľov

Ochrana zákazníkov cestovných kancelárií podľa zákona č.281/2001 Z.z.

Právny rámec ochrany zákazníkov cestovných kancelárií v Slovenskej republike tvorí zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. V tejto informácii nájdete odpovede na niekoľko otázok, ktoré ste si už možno položili a ktoré potrebujete vedieť, aby ste sa stali rovnocennými partnermi v obchodných vzťahoch pri nakupovaní služieb v cestovných kanceláriách. Len ak budete poznať Vaše nároky a povinnosti, ktoré Vám dáva zákon, budete môcť predísť rôznym nedorozumeniam a stať sa aktívnym tvorcom trhu. Až potom vznikne predpoklad pre lepšie služby a poctivosť pri ich predaji.

Čo prináša zákon?
Zákon č. 281/2001 Z. z. vznikol z potreby zjednotenia pravidiel podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v Slovenskej republike s pravidlami, platnými v štátoch Európskej únie. V ustanoveniach zákona sú zakotvené princípy smernice EÚ č. 90/314/EEC o organizovanom cestovaní. Účinnosť tohto zákona je od l. októbra 2001.

Vzťahuje sa zákon na všetky služby CK?
Zákon sa týka len niektorých služieb cestovných kancelárií a tieto označuje pojmom zájazdy.

(1) Zájazd na účely tohto zákona je vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb:
a) doprava,
b) ubytovanie,
c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc.

(2) Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia zmluvy.

(3) Zájazdom nie je
(a) kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho podnikania,
(b) individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj
vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb,
(c) poskytovanie ubytovacích služieb subjektmi podnikajúcimi podľa osobitného predpisu,
ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií.

(4) Poistenie účastníkov zájazdu sa nepovažuje za inú službu podľa odseku 1.

Čo zákon určuje?


Rozsah informácií o zájazde v katalógoch alebo v ponukových letákoch

Cestovná kancelária musí v katalógu, prípadne inou písomnou formou, presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu. Ide najmä o:

(1) Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde v katalógu, prípadne inou písomnou formou (ďalej len „katalóg“) presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu najmä však o
a) termíne začatia a ukončenia zájazdu,
b) cene zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výške preddavku,
c) prípadoch, keď je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu pri odstúpení od zmluvy o zájazde, a o výške tejto zmluvnej pokuty ustanovenej v závislosti od času odstúpenia,
d) cieľovom mieste a mieste pobytu a o mieste plánovaného skončenia zájazdu,
e) druhu dopravného prostriedku, úrovni jeho vybavenosti, kvality a triedy,
f) ubytovacom zariadení, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenosti a o hlavných charakteristických znakoch,
g) rozsahu stravovania a jeho forme,
h) trase cesty, predpokladaných časoch a o predpokladaných miestach zastávok,
i) všeobecných údajoch týkajúcich sa pasových a vízových požiadaviek pre občanov Slovenskej republiky a o zdravotných formalitách, ktoré sú nevyhnutné na cestu a pobyt, ako aj o zvyčajných cenách a lehotách na ich vybavenie,
j) tom, či sa pre zájazd požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu vrátane termínu, kedy najneskôr pred odchodom sa musí objednávateľovi oznámiť, že sa nedosiahol minimálny počet účastníkov zájazdu a cestovná kancelária zájazd zrušuje,
k) rozsahu a podmienkach poistenia zájazdu (§ 9 až §11), o rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má cestovná kancelária uzatvorené poistenie zájazdu,
l) programe v mieste pobytu,
m) lehote, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, ak sú dôvody na jej určenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník poskytovaného zájazdu spĺňať, ak sú dôvody na ich ustanovenie,
n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia,
o) rozsahu a kvalite všetkých ostatných plnení, ktoré sú obsahom zájazdu.

Pripojte sa

/Hodnoteniask

Novinky emailom

Na našich stránkach používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Ak budete pokračovať bez zmeny Vašich nastavení, predpokladáme, že cookies na našich stránkach Vám vyhovujú a dávate nám súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK